Zala ZONE
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Közérdekű adatok: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság


2016. évi beszámoló

2016. évi kiegészítő melléklet

2017. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2017. évi kiegészítő melléklet

2018. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2018. évi kiegészítő melléklet

2019. évi Kiegészító melléklet

2019. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2020. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2021. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2022. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés

2023. évi beszámoló könyvvizsgálói jelentése

2023. évi beszámoló, kiegészítő melléklet

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Cégkivonat

Energetikai Szakreferensi Éves Jelentés 2022

Energetikai Szakreferensi Éves Jelentés 2018

Energetikai Szakreferensi Éves Jelentés 2019

Energetikai Szakreferensi Éves Jelentés 2020

Energetikai Szakreferensi Éves Jelentés 2021

Közérdekű adatok

SZMSZ

SZMSZ_archiv

Szervezeti felépítés

Szerződések

Vezető tisztségviselők 2018.01

Vezető tisztségviselők 2019.01

Vezető tisztségviselők 2020.01

Vezető tisztségviselők 2020.10

Vezető tisztségviselők 2020.11

Vezető tisztségviselők 2021.01

Vezető tisztségviselők 2021.02

Vezető tisztségviselők 2021.12

Vezető tisztségviselők 2022.01

Vezető tisztségviselők 2022.07

Vezető tisztségviselők 2022.09

Vezető tisztségviselők 2022.10

Vezető tisztségviselők 2022.11

Vezető tisztségviselők 2023.01.16

Vezető tisztségviselők 2023.01

Vezető tisztségviselők 2023.02.23

Vezető tisztségviselők 2023.02

Vezető tisztségviselők 2023.03

Vezető tisztségviselők 2023.05

Vezető tisztségviselők 2023.10.01

Vezető tisztségviselők 2023.12.01

Vezető tisztségviselők 2024.01.01

Vezető tisztségviselők 2024.03.14

Vezető tisztségviselők 2024.05.01

Közadat igénylés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak minősül: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésénekmódjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be az APZ Kft-hez.

A közérdekő adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módjai

Határidők számítása

Az elektronikus úton, hivatalos munkaidőn túl előterjesztett igényt az APZ a következő munkanapon reggel 8.00 órakor érkezett kérelemnek tekinti.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte -elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az igény teljesítésére vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően -költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Jogorvoslat

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az igénylő az Infotv. rendelkezései szerint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerinti 15 nappal meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg (a Szerencsejáték Felügyelet, mint alperes vonatkozásában illetékes bíróság: Fővárosi Törvényszék – 1363 Budapest, Pf. 16, 1055 Budapest, Markó u. 27.) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani, az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nemteljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH – ezen hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében – bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, a NAIH értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A bíróság soron kívül jár el.


Közadatkereső

http://www.kozadat.hu/

Autóipari Próbapálya Zala Kft.
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
Telefon: +36 92 900 117
Fax: +36 92 900 118
WebPlane